Guild of Project Controls: Compendium | Roles | Assessment | Certifications | Membership

Civil Engineering Members

shaojun zhang
wendy zhao
Behrad Zhd
Eric Zhang
Clay Zhao
Minzhi Zhen
lm Zhang
tina zhao
Haifeng Zheng
Aug 2003
Boyue Zhang
Sep 2018
Alex Zhao
Yongqiang Zheng
ran zhang
Jan 2018
Li Zhao
David Zheng
manli zhang
lihui zhao
Jul 2004
Rui Zheng
Jan 2017
Kun Zhang
Feb 2016
WANTONG ZHAO
Delvin Zheng
Jul 2014
joan zhang43
wantong zhao
Oct 2009
Shuoting ZHENG
Sep 2014
zhangxiang90 zhan...
zuyan zhao
Sep 2017
Shuoting ZHENG
zhanzg386 zhanzg386
wang zhao
jj Zhengchec

Market Place

Primavera P6 and Microsoft Project books, on-line video training courses and training material available from an internationally recognised publisher and PMI accredited REP. Teach yourself using on-line or book based learning or run your own in-house or public PMI accredited courses.