Guild of Project Controls: Compendium | Roles | Assessment | Certifications | Membership

Civil Engineering Members

Koblan Zhetpissov
Roger Zhou
Sep 2004
Dan Zhu
Nov 1991
Guo Zhijian
vivian zhou
Sep 2006
Adam Zhu
Nov 2009
Evgeniia Zhila
Frank Zhou
bin zhu
Mu Zhitai
angela zhou
muxuan zhu
anna zhokhova
ikkey zhou
Oct 2013
muxuan zhu
Gaukhar Zholdygal...
Xue Zhou
Alan Zhu
Oct 2001
Lyazzat Zholimova
Jan 2006
feng zhou
mary zhu
wang zhongshan
Zhe Zhou
guiqi zhuang
Apr 1996
mohammad zhoobin
erhang zhou
Oct 2015
alec zhuang
Q ZHOU
Aug 2004
Jiong Zhu
Mar 2008
Li Zhuang

Market Place

Primavera P6 and Microsoft Project books, on-line video training courses and training material available from an internationally recognised publisher and PMI accredited REP. Teach yourself using on-line or book based learning or run your own in-house or public PMI accredited courses.